naar homepage

    Hettinga Stichting

 
stichting
families
donateurs
genealogie
onderzoek
nieuwsbrief
nieuws
kwartierstaten
kwartieren
fietsroutes
routes
gastenboek
 
 


Kwartierstaten.

Een van de mogelijkheden om genealogie te beoefenen is het ontwerpen van kwartierstaten. Dit wil zeggen dat van de betrokkene (probandus) alle voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn worden vermeld.
Dat levert van nummer een, twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders en zestien betovergrootouders op. En zo verder.....

Aldus ontstaat er een overzicht van voorouders van de kwartierdrager(ster) of probandus (probanda). Het woord kwartier is ontleend aan de vier kwartieren van een wapenschild waarin de wapens van de vier grootouders zijn geplaatst.
In een kwartierstaat worden dus ook de voorouders van moederskant opgenomen.

Binnen de donateursgroep van de stichting bestaat belangstelling om in het bezit te komen van een eigen kwartierstaat. Als beide ouders c.q. grootouders uit Friesland stammen levert dat dikwijls fraaie overzichten op met meer dan honderd voorouders. Bent u donateur en heeft u belangstelling voor uw eigen kwartierstaat neem dan gerust contact met ons op.

Schema van een kwartierstaat met 10 generaties.

generatie
aantal personen
cumulatief aantal personen
stamouders
X
512
1.023
oudbetovergrootouders
IX
256
511
oudovergrootouders
VIII
128
255
oudgrootouders
VII
64
127
oudouders
VI
32
63
betovergrootouders
V
16
31
overgrootouders
IV
8
15
grootouders
III
4
7
ouders
II
2
3
kind
I
1

In de Nieuwsbrieven van de Hettinga Stichting zijn kwartierstaten opgenomen en vervolgens op deze website geplaatst. De gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk bijeengebracht. Mocht u onjuistheden aantreffen of aanvullingen hebben dan vinden wij het prettig als u ons dat bericht. Het vermenigvuldigen of publiceren van deze kwartierstaten is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.

kwartier

 

   terug naar boven.

 
 
© Hettinga Stichting website d.d. 5 nov.2006.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.